Pomerania

Interreg V A

grafika - notes i ołówek
Aktualności

Wyjaśnienia dotyczące naboru specjalnego na własne ryzyko

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami z Państwa strony, dotyczącymi zasad składania wniosków i realizacji projektów w ramach trwającego naboru FMP wyjaśniamy:

Złożenie wniosku

  • Przed złożeniem wniosku należy skonsultować dokumenty z pracownikami Biura FMP, ponieważ będziecie Państwo realizować projekt na własne ryzyko, bez otrzymania od nas decyzji dotyczącej przyznania dofinansowania. Decyzja taka będzie możliwa dopiero, po posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS), które może mieć miejsce w ostatnim kwartale tego roku. Posiedzenie EKS-u odbędzie się niezwłocznie po zatwierdzeniu projektu parasolowego Fundusz Małych Projektu Interreg V A złożonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
    Istnieje więc ryzyko, iż otrzymacie Państwo decyzję o dofinansowaniu projektu, po przeprowadzeniu głównego wydarzenia i poniesieniu wszystkich kosztów.
    Konsultacje dokumentów mają na celu zminimalizowanie ryzyka korekty budżetu. Wnioskodawca składając dokumenty podpisuje „Oświadczenie o realizacji projektu na własne ryzyko”.Złożony w Biurze FMP wniosek przejdzie ocenę formalną i merytoryczną (opis dostępny w zakładce kryteria wyboru projektu i procedura skargowa) przeprowadzoną przez pracowników obu biur: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (Partner Wiodący) i Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. (Partner Projektu). Nabór dedykowany jest dla beneficjentów polskiej części Euroregionu Pomerania i będzie trwał do odwołania przez Biuro FMP.Nabór dedykowany jest dla projektów, w których wydarzenie główne odbędzie się do 31.12.2016 roku.

    Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach FMP nie powoduje powstania żadnych roszczeń prawnych wobec SGPEP i nie stanowi też zapewnienia przyznania dofinansowania.

Realizacja projektu i rozliczenie

  • Beneficjent realizuje projekt na własne ryzyko, ponosząc jego koszty. Złożenie rozliczenia do Biura FMP będzie możliwe dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu pomiędzy SGPEP, a Beneficjentem. Umowa może być przygotowana i podpisana dopiero w przyszłym roku. Do tego momentu Beneficjent nie może złożyć rozliczenia, a tym samym uzyskać refundacji.
    Umowa dla Beneficjenta zostanie przygotowana niezwłocznie po podpisaniu umowy przez SGPEP i Instytucję Zarządzającą na realizację projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Interreg V A.

Wszelkich informacji dot. Funduszu Małych Projektów w ramach Interreg V A udzielają pracownicy Biura FMP:

Aleksandra Warska
tel. +48 91 486 29 10
ola.warska@pomerania.org.pl
nabor@pomerania.org.pl

Julia Leśniewska
tel. +48 91 486 08 23
julia.lesniewska@pomerania.org.pl

Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca” jest dofinansowany ze środków Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa.