Pomerania

Interreg V A

Aktualności

UWAGA!!! Zmiany do Wytycznych Funduszu Małych Projektów Interreg VA

UWAGA! Zmiany mają zastosowanie do projektów zatwierdzonych po dniu 27.11.2019 r.

Zmiany do Wytycznych dla wnioskodawców „Funduszu Małych Projektów Interreg V A  Komunikacja-Integracja-Współpraca” są wynikiem zmian wprowadzonych w dniu 27.11.2019 r. do Podręcznika dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Interreg VA

Następujące zmiany zostały uwzględnione w aktualnych Wytycznych FMP z dnia 27.11.2019r:

 • Punkt 5 Zasady kwalifikowalności kosztów. Nowy limit dot. zamówień i badania rynku
  W przypadku zamówień o wartości do 4 000 PLN netto (strona polska) wnioskodawca składa oświadczenie, deklarujące, że zamówienia są zgodne z zasadą gospodarności, efektywności i odpowiadają cenom rynkowym.
 • Zamówienia przekraczające 50 000 PLN netto
  W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy postępować zgodnie z rozdziałem 3.4 podręcznika dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Interreg VA, w tym m.in upublicznić zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropeiskie.gov.pl/).
 • Koszty koordynacji

Przy rozliczeniu „małego” projektu kwota kosztów przygotowawczych oraz kosztów koordynacji zapisana w umowie o dofinansowanie  nie ulega redukcji w przypadku zmniejszenia kosztów realizacji projektu.

 • Punkt 5.1.4. Koszty ekspertyz i usług zewnętrznych

  1. Nowe stawki kosztów wyżywienia na uczestnika:
  czas trwania spotkania od 2-4 h do 10 EUR/uczestnik
                                       od 4-8 h do 20 EUR/uczestnik
                                  powyżej 8 h do 35 EUR/uczestnik

  2. Nowy limit na koszty zakwaterowania – maksymalnie
  do 60 EUR/dzień

  3. Nowy limit na honoraria dla referentów (BRUTTO)
  maksymalnie 125 EUR /h
  maksymalnie 1000 EUR /dzień

  4. Nowy limit opłaty ochronnej
  Broszury, materiały informacyjne itp. o kosztach wytworzenia
  do 10 EUR mogą być przekazywane bez opłaty ochronnej.