Pomerania

Interreg V A

logo Interreg (flagi polska i niemiecka)
Aktualności

Uwaga! Zmiany do Wytycznych dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów INTERREG VA i nowe Wytyczne dot. realizacji i rozliczania projektów Funduszu Małych Projektów INTERREG VA (dawniej Wskazówki dla beneficjentów Funduszu Małych Projektów Interreg V A dot. realizacji i rozliczania)

Nowe dokumenty mają zastosowanie dla wniosków złożonych do biura FMP od dnia 14.06.2018 roku.
Dla projektów, które otrzymały dofinansowanie i dla wniosków które zostały złożone do biura FMP przed dniem 14.06.2018 roku, obowiązują Wytyczne dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów INTERREG VA z dnia 21.11.2017 roku.

Najważniejsze zmiany w Wytycznych dla wnioskodawców FMP:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawnione do wnioskowania są instytucje z siedzibą poza obszarem wsparcia, których właściwości i kompetencje rozciągają się na obszar wsparcia. Projekty przez nie realizowane muszą w sposób udowodniony przynosić korzyści dla obszaru wsparcia i przyczyniać się do osiągania celów programu. Jednak wydarzenie główne musi się odbywać na obszarze wsparcia z przeważającym udziałem uczestników z obszaru wsparcia.

– w uzasadnionych przypadkach w realizacji projektów mogą uczestniczyć partnerzy z siedzibą poza obszarem wsparcia, których właściwości i kompetencje rozciągają się na obszar wsparcia programu współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. (pkt. 3, pkt. 4 Wytycznych)

– wg. nowych zasad koszty zarządzania projektem (koordynacja, rozliczanie) mogą wynosić do 10% kwalifikowalnych wydatków projektu (z wyłączeniem wydatków na przygotowanie projektu). Dla porównania dotychczas nie mogły przekroczyć 5%! Pułap 10% dotyczy zarówno koordynatorów zatrudnionych u beneficjenta na umowach o pracę jak i koordynatorów zaangażowanych w projekt w innej formie zatrudnienia (np. umowy zlecenia). Nowością jest także to, że koszty księgowości nie są objęte granicą 10 % kwalifikowalnych wydatków projektu. (pkt. 5.1 Wytycznych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       – nowością w obecnych Wytycznych jest też możliwość zakupienia w ramach projektu prezentów o wartości do 20 Euro, które są związane z reklamą, komunikacją, działaniami promocyjno-informacyjnymi dot. projektu. (pkt. 6 Wytycznych).

Wytyczne dla Wnioskodawców 13.06.2018

Wytyczne dla Beneficjentów FMP dot. realizacji i rozliczania 13.06.2018