Uwaga Beneficjenci – ważne informacje dot. promocji w projektach FMP

Przypominamy, iż na wszelkich materiałach promocyjnych dofinansowanych w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A nie mogą znajdować się logotypy sponsorów, a jedynie oznakowanie wymagane zgodnie z zasadami promocji Programu Interreg V A, wytycznymi do FMP i wskazówkami dla Beneficjenta.

Załącznik nr 1 do Instrukcji do Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Interreg V A

Wytyczne do FMP

Wskazówki dla Beneficjenta

Obowiązkowo na materiałach musi pojawić się logo Programu, emblemat Unii Europejskiej oraz odniesienie do funduszu UE (EFRR)
. Najlepiej skorzystać formułki zawartej w wytycznych do FMP i wskazówkach dla Beneficjenta:

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”.

Konieczny jest także tytuł Państwa projektu, by wykazać związek z projektem realizowanym w ramach FMP.

Przed wykonaniem wszelkich materiałów promocyjnych do projektu należy przesyłać na adres promocja@pomerania.org.pl zapytanie odnośnie poprawności oznakowania materiałów i ich związku z projektem. Pozwoli to uniknąć ewentualnego braku kwalifikowalności danego kosztu na etapie rozliczania projektu.
Wszelkie materiały promocyjne wydane w ramach projektu np. publikacje, materiały promocyjne, foldery, koszulki itp. nie mogą być sprzedawane.
W biurze SGPEP jest możliwość bezpłatnego odebrania plakatów informujących o dofinansowaniu projektu z Unii Europejskiej.