Pomerania

Interreg V A

logo Interreg V A bez tła 500x75 px
Aktualności

Rusza uzupełniający nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA!

Na wniosek Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V, członkowie Komitetu Monitorującego Programu INTERREG VA przyznali dodatkowe środki na realizację projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA po stronie polskiej.

Dzięki tej decyzji Biuro FMP w Szczecinie ponownie zaprasza do składania wniosków przez polskich beneficjentów.

Nabór prowadzony będzie w dniach od 23.05.2022 do 27.05.2022 r. do godz. 16.00.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie SGPEP Al. Wojska Polskiego 184c/15, 71-256 Szczecin. Decyduje data wpływu dokumentów do biura.

Wnioski będą rejestrowane według kolejności wpływu. Decyzje o dofinansowaniu projektów podejmie Euroregionalny Komitet Sterujący.

Uwaga!

O dofinansowanie należy wystąpić co do zasady minimum miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu. Realizacja projektu (ramy czasowe) musi zakończyć się do dnia 15 września 2022r.

Dofinansowaniu będą podlegały w szczególności małe przedsięwzięcia służące poprawie kooperacji w następującym zakresie: kultura, sport, ochrona środowiska, działania proekologiczne, zdrowie i integracja społeczna, kształcenie ustawiczne (np. wspólne warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje) itp.

Nabór dodatkowy dotyczy tylko realizacji projektów regularnych (spotkań bezpośrednich). Polsko-niemieckie projekty będące częścią spotkania o szerszym zasięgu (uczestnicy pośredni, impreza masowa) nie będą kwalifikowane do dofinansowania.

Na stronie internetowej www.pomerania.org.pl (podstrona Zespół ds. Naboru i Promocji) w zakładce „złóż wniosek – nabór regularny” znajdą Państwo pakiet dokumentów aplikacyjnych dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów Interreg VA.

Z uwagi na zbliżające się zamknięcie niniejszej edycji FMP Interreg VA informujemy, że czas na rozliczenie projektów będzie bardzo krótki.
Kompletnądokumentację rozliczeniową projektu, przygotowaną zgodnie z „Wytycznymi dla polskich Beneficjentów FMP dot. realizacji i rozliczania”, należy złożyć najpóźniej 14 dni po zakończeniu realizacji projektu. Nie będzie możliwości wydłużania okresu realizacji projektu. 
Jednocześnie Biuro FMP zastrzega sobie prawo do niekwalifikowania do dofinansowania wydatków w przypadku, gdy Beneficjent nie dostarczy we wskazanym przez Biuro FMP terminie kompletnych uzupełnień do rozliczenia projektu.

Konsultacje projektów

Aleksandra Warska 91 486 29 10 Ola.Warska@pomerania.org.pl

Małgorzata Jeż 91 886 91 75 Małgorzata.Jez@pomerania.org.pl