Pomerania

Interreg V A

grafika - notes i ołówek
Aktualności

Otwarcie „naboru specjalnego na własne ryzyko” dla Funduszu Małych Projektów Interreg VA – aktualizacja z dnia 4.08.2016

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, otwiera w dniu 14.07.2016 „nabór specjalny na własne ryzyko” dla działań współfinansowanych z „Funduszu Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca”, realizowanego w ramach programu współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020. Nabór dedykowany jest dla beneficjentów polskiej części Euroregionu Pomerania i będzie trwał do odwołania przez Biuro FMP.

Uwaga! „Nabór specjalny” odbywa się pod następującymi warunkami:

  • Podpisany i kompletny wniosek (1 egzemplarz) należy złożyć w Biurze FMP pod adresem: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, al. Wojska Polskiego 184C/15, 71-256 Szczecin. Przed złożeniem wniosku do Biura FMP należy skonsultować dokumenty z pracownikami Biura FMP.
  • Działania w projekcie można prowadzić dzień po złożeniu wniosku w Biurze FMP.
  • Nabór dedykowany jest dla projektów, w których wydarzenie główne odbędzie się do 31.12.2016 roku.
  • Projekt realizowany będzie na własne ryzyko i na własny koszt. Wnioskodawca składając dokumenty podpisuje „Oświadczenie o realizacji projektu na własne ryzyko”.
  • Projekty nie będą zatwierdzane do dofinansowania przez Euroregionalny Komitet Sterujący do momentu zatwierdzenia projektu parasolowego Fundusz Małych Projektu Interreg V A złożonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Oznacza to, że nie otrzymacie Państwo informacji o wysokości dofinansowania przed realizacją projektu aktualizacja  z dnia 4 sierpnia  2016r.
  • Umowy o dofinansowanie z Beneficjentami będą zawierane w przyszłym roku, po podpisaniu umowy pomiędzy SGPEP, a Instytucją Zarządzającą na realizację FMP – aktualizacja z dnia 4 sierpnia  2016r.
  • Rozliczenia projektów będą mogły być składane dopiero po podpisaniu umów o dofinansowanieaktualizacja z dnia 4 sierpnia  2016r.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach FMP nie powoduje powstania żadnych roszczeń prawnych wobec Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (SGPEP), nie stanowi też zapewnienia przyznania dofinansowania.

O ostatecznej wysokości i okresie wsparcia decyduje wybór projektu przez Euroregionalny Komitet Sterujący oraz umowa o dofinansowanie.

Po przyznaniu dofinansowania, warunki wykorzystania środków pomocowych oraz zasady jego rozliczana zostaną zawarte w umowie o dofinansowanie. Umowa z beneficjentem zostanie zawarta po podpisaniu umowy na zarządzanie Funduszem Małych Projektów przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Rozliczenie projektu może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Celem Funduszu Małych Projektów jest umożliwianie „codziennych” transgranicznych spotkań i wspieranie bogatego programu imprez kulturalnych i aktywności trwale oddziałujących na rozwój strukturalny pogranicza. W szczególności wspierane są przy tym małe przedsięwzięcia służące poprawie współpracy w następujących dziedzinach: ochrony środowiska, wymiany młodzieży, ochrony zdrowia i integracji społecznej, równości kobiet i mężczyzn oraz uczenia się przez całe życie.
Projekty dofinansowane w ramach FMP mają za zadanie wspieranie nowych lub już istniejących  kontaktów transgranicznych. Ich celem jest poprawa wzajemnego porozumienia, co jest podstawą dla rozwoju stabilnej współpracy w regionie.

Do składania wniosków uprawnione są organizacje o charakterze niedochodowym posiadające swoją siedzibę lub oddział na obszarze wsparcia. Maksymalna wartość projektu wynosi 30 000 EUR. Dofinansowanie z EFRR wynosi maksymalnie 85 %. Wniosek należy złożyć co do zasady na 3 miesiące przed rozpoczęciem działań w projekcie.

Wszelkich informacji dot. Funduszu Małych Projektów w ramach Interreg V A udzielają pracownicy Biura FMP, adres: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, al. Wojska Polskiego 184C/15, 71-256 Szczecin.

Aleksandra Warska
tel. +48 91 486 29 10
ola.warska@pomerania.org.pl
nabor@pomerania.org.pl

Julia Leśniewska
tel. +48 91 486 08 23
julia.lesniewska@pomerania.org.pl

Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca” jest dofinansowany ze środków Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa.

Int5a_Programmlogo_mit_EU