Pomerania

Interreg V A

logo Interreg V A
Aktualności

Ostatni nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA!

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania otwiera ostatni nabór wniosków w ramach Programu Interreg VA.

Nabór prowadzony będzie w dniach od 03.10.2022 do 07.10.2022  do godz. 16.00.

Nabór dotyczy realizacji projektów „regularnych” FMP oraz projektów w ramach Naboru Specjalnego COVID-19.

Czas na realizację projektów jest krótki. Projekty mogą być realizowane tylko do 31.12.2022. Wszelkie płatności poniesione w ramach projektu muszą być dokonane do 31.12.2022r., płatności po tej dacie nie będą kwalifikowane. Nie będzie możliwości aneksowania umów.

Uwaga!

Nabór dodatkowy dotyczy tylko realizacji projektów, które nie będą częścią spotkania o szerszym zasięgu (uczestnicy pośredni, impreza masowa).

Projekty „regularne FMP” – realizacja projektu (ramy czasowe) możliwa jest na własne ryzyko na 1 dzień po złożeniu wniosku do Biura SGPEP. Główne wydarzenie w projekcie nie może się jednak odbyć przed decyzją EKS. Decyzja o dofinansowaniu możliwa będzie najwcześniej pod koniec października.

Projekty w ramach Naboru Specjalnego COVID-19 – realizacja projektów (ramy czasowe) możliwa jest dopiero po decyzji EKS, ale nie wcześniej niż od 7 listopada 2022 r. Na etapie składania wniosku, należy przedstawić komplet dokumentów poświadczających badanie rynku do planowanych kosztów.

Nowy adres Biura SGPEP!!!!

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie SGPEP ul. Podgórna 62/U1, 70-205 Szczecin (vis-à-vis wejścia do Książnicy Pomorskiej).

Decyduje data wpływu dokumentów do biura.

Wnioski będą rejestrowane i rozpatrywane według kolejności wpływu. Decyzje o dofinansowaniu projektów podejmie Euroregionalny Komitet Sterujący.

Dofinansowaniu będą podlegały w szczególności małe przedsięwzięcia służące poprawie kooperacji w następującym zakresie: kultura, sport, ochrona środowiska, działania proekologiczne, zdrowie i integracja społeczna, kształcenie ustawiczne (np. wspólne warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje) itp.

Na stronie internetowej www.pomerania.org.pl (podstrona Zespół ds. Naboru i Promocji) w zakładce „złóż wniosek” znajdą Państwo pakiet dokumentów aplikacyjnych dla wnioskodawców Funduszu Małych Projektów Interreg VA.

Z uwagi na zbliżające się zamknięcie niniejszej edycji FMP Interreg VA informujemy, że czas na rozliczenie projektów będzie bardzo krótki.
Kompletnądokumentację rozliczeniową projektu, przygotowaną zgodnie z „Wytycznymi dla polskich Beneficjentów FMP dot. realizacji i rozliczania”, należy złożyć najpóźniej 14 dni po zakończeniu realizacji projektu. Nie będzie możliwości wydłużania okresu realizacji projektu tj. dłużej niż do 31.12.2022.

Jednocześnie Biuro FMP zastrzega sobie prawo do niekwalifikowania do dofinansowania wydatków w przypadku, gdy Beneficjent nie dostarczy we wskazanym przez Biuro FMP terminie kompletnych uzupełnień do rozliczenia projektu.

Konsultacje projektów:

Małgorzata Jeż 91 886 91 75 Małgorzata.Jez@pomerania.org.pl