Dla Beneficjenta (FAQ)

Fundusz Małych Projektów to setki mniejszych i większych, transgranicznych działań realizowanych przez beneficjentów z obszaru wsparcia. W projektach uczestniczą tysiące osób.  Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z możliwością otrzymania dotacji,  zasadami aplikowania i rozliczaniem projektów. Szczegółowe informacje zawarte są w obowiązujących wnioskodawców, dokumentach dodatkowych: Wytyczne dla wnioskodawców, Instrukcja do wniosku, Podręcznik Beneficjenta.

Cel Funduszu Małych Projektów

Co wspieramy?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Partner w projekcie

Obszar Wsparcia

Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Jaka jest wysokość dofinansowania i kiedy otrzymamy dotację?

Jakie koszty są kwalifikowane w projekcie?

Jak długo może trwać projekt?

Procedura wyboru i oceny wniosku

Dodatkowe informacje?


Cel Funduszu Małych Projektów

Celem Funduszu Małych Projektów jest utrwalenie i wzmocnienie współpracy polsko-niemieckiej, dzięki realizacji transgranicznych spotkań i aktywności trwale oddziałujących na rozwój pogranicza. W szczególności wspierane są przy tym małe przedsięwzięcia służące poprawie współpracy w następujących dziedzinach: ochrony środowiska, wymiany młodzieży, ochrony zdrowia i integracji społecznej, równości kobiet i mężczyzn oraz uczenia się przez całe życie.

Projekty dofinansowane w ramach FMP mają za zadanie wspieranie nowych lub już istniejących  kontaktów transgranicznych. Ich celem jest poprawa wzajemnego porozumienia, co jest podstawą dla rozwoju stabilnej współpracy w regionie. Planowane działania powinny przyczyniać się do pokonywania barier mentalnych, językowych i społeczno-kulturowych i tym samym umożliwiać wykorzystanie transgranicznego potencjału do wspólnego rozwoju gospodarczo-społecznego obszaru wsparcia.


Co wspieramy?

Realizację wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć, spotkań partnerów z obszaru wsparcia, które wpłynął na dalszy rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy instytucjami we wszystkich obszarach życia społecznego. Paleta realizowanych projektów może być bardzo szeroka. Mogą to być kilkugodzinne spotkania przedstawicieli instytucji samorządowych, wspólne ćwiczenia (np. straży pożarnych, służb medycznych), programy profilaktyki i prewencji, nauka języka, konferencje naukowe, seminaria, warsztaty, wydarzenia kulturalne czy sportowe. Projekty od przedszkolaka do seniora.
W szczególności wspierane są małe przedsięwzięcia służące poprawie kooperacji w następującym zakresie:

 • kultura,
 • sport,
 • ochrona środowiska,
 • wymiana młodzieży,
 • zdrowie,
 • integracja społeczna,
 • równy status kobiet i mężczyzn,
 • edukacja, kształcenie ustawiczne,
 • turystyka i rekreacja,

Wspierane są wyłącznie przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym. Działania wspierające rozwój przedsiębiorstw nie kwalifikują się. Nie będą wspierane przedsięwzięcia o charakterze religijnym lub partyjnym.


Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Do składania wniosków (Wnioskodawca) uprawnione są organizacje o charakterze niedochodowym posiadające swoją siedzibę lub oddział na obszarze wsparcia w tym:

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
 • inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),
 • instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, pozostałe podmioty naukowe i edukacyjne,
 • towarzystwa i organizacje aktywizacji gospodarki,  centra  technologiczne,   dalsze instytucje nauko – badawcze,
 • osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje),
 • instytucje sportu i kultury,
 • instytucje opieki zdrowotnej i społecznej,
 • administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, parki krajobrazowe i rezerwaty biosfery,
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej,
 • Organizacje pozarządowe,   związki  zawodowe,  organizacje  ochrony  środowiska i organizacje społeczne.

Wnioskodawca (beneficjent) musi być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie projektem. Nie występuje jako pośrednik.

Partner w projekcie

By złożyć wniosek, każdy Wnioskodawca musi mieć Partnera do realizacji projektu. Polscy wnioskodawcy mają partnera z Niemiec, natomiast niemieccy beneficjenci z Polski. Partner, tak jak Wnioskodawca, musi być organizacją o charakterze niedochodowym. Partnerzy i uczestnicy powinni pochodzić z obszaru wsparcia. W uzasadnionych przypadkach partner i uczestnicy mogą pochodzić spoza obszaru wsparcia. Wnioskodawca pokrywa koszty udziału Partnera w projekcie.

W szczególnie uzasadnionych  przypadkach uprawnione do wnioskowania są również  instytucje z siedzibą poza obszarem wsparcia, których właściwości i kompetencje rozciągają się na obszar wsparcia. Projekty przez nie realizowane muszą w sposób udowodniony przynosić korzyści dla obszaru wsparcia i przyczyniać się do osiągania celów programu. Wydarzenie główne musi się odbywać na obszarze wsparcia z przeważającym udziałem uczestników z obszaru wsparcia. Projekty te wymagają zgody Instytucji Zarządzającej.


Obszar Wsparcia

Projekty powinny być realizowane w obszarze wsparcia. W ramach jednego projektu, wydarzenia mogą odbywać się po obu stronach granicy. Wydarzenia poza obszarem wsparcia wymagają dodatkowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie.
Int5a_ mapa wsparcia

Do obszaru wsparcia należą powiaty Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen, Mecklenbürgische Seenplatte, Märkisch-Oderland, Uckermark i Barnim po stronie niemieckiej oraz następujące powiaty po stronie polskiej: policki, gryfiński, kamieński, gryficki, goleniowski, stargardzki, pyrzycki, myśliborski, choszczeński, łobeski, białogardzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, szczecinecki, sławieński, świdwiński, wałecki a także Miasto Szczecin, Świnoujście i Koszalin.

W uzasadnionych przypadkach w realizacji projektów mogą uczestniczyć:

– partnerzy z obszaru wsparcia Programu Współpracy Brandenburgia-Polska,

– partnerzy z obszaru wsparcia Programu Współpracy  Polska-Saksonia,

–  partnerzy z siedzibą poza obszarem wsparcia, których właściwości i kompetencje rozciągają się na obszar wsparcia programu współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.


Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Formularz wniosku o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów wraz z budżetem, należy pobrać za pośrednictwem strony internetowej w zakładce Złóż Wniosek/Dokumenty aplikacyjne.

Za nim rozpoczniecie Państwo wypełnianie wniosku, prosimy zapoznać się z Wytycznymi dla Wnioskodawców FMP i Instrukcją do wniosku, w których zawarte są wszystkie wskazówki dotyczące prawidłowego wypełnienia formularza.

Wypełniony Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w wersji papierowej w 1 egz. w siedzibie biura FMP:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (sekretariat)
al. Wojska Polskiego 184c/15 ( I piętro)
71-256 Szczecin

osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską. Wniosek musi być składany przez wnioskodawcę z kraju, w którym będzie się odbywał projekt.

Wnioski przyjmowane są w systemie ciągłym od momentu ogłoszenia naboru do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Funduszu Małych Projektów przez polskich jak i niemieckich wnioskodawców.

By zagwarantować weryfikację wniosku i możliwość podjęcia decyzji, wniosek powinien zostać złożony na 3 miesiące przed rozpoczęciem projektu. Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków, o ile jest w stanie zabezpieczyć niezbędne środki finansowe na każdy z planowanych projektów.


Jaka jest wysokość dofinansowania i kiedy otrzymamy dotację?

Całkowity kwalifikowany koszt projektu może wynosić do 30 000 EUR, dofinansowanie EFRR może wynieść do 25 500 EUR.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach całkowity koszt projektu może przekroczyć kwotę 30 000 EUR. Projekty takie będą wymagały zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.

Dofinansowanie z EFRR wynosi do 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo polscy Wnioskodawcy mogą otrzymać zwrot w wysokości 5 proc. kosztów kwalifikowanych z budżetu państwa. Pozostała kwota stanowi wkład własny Wnioskodawcy.

Realizujący projekt musi sfinansować wszelkie wydatki związane z projektem. Dotacja z Programu Interreg V A może zostać wypłacona dopiero po przedłożeniu dokumentacji i potwierdzeń płatności wydatków projektu, w biurze FMP. Dotowane są wyłącznie faktyczne dokonane płatności w formie świadczeń pieniężnych. Nie przewiduje się płatności zaliczkowych. Warunkiem przekazania dotacji jest przedłożenie i zatwierdzenie kompletu odpowiednich dokumentów księgowych oraz dostępność środków na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej (szczegółowe informacje dot. rozliczania projektów, są zawarte w Podręczniku dla Beneficjenta w zakładce Rozlicz projekt).


Jakie koszty są kwalifikowane w projekcie?

W budżecie projektu, można zaplanować wyłącznie koszty, które są bezpośrednio związane z polsko – niemieckim przedsięwzięciem i są absolutnie konieczne, aby zrealizować cel projektu.
Koszty muszą być realne, rynkowe oraz poniesione zgodnie z zasadami właściwego zarządzania finansami. Każdy wydatek powinien odpowiadać średnim cenom rynkowym w miejscu i czasie, w którym zostanie poniesiony.

Koszty zostały podzielone na kategorie wydatków (zgodnie ze Wspólnymi wytycznymi kwalifikowalności Interreg V A):

 • koszty personelu,
 • koszty biurowe i administracyjne,
 • koszty podróży i zakwaterowania,
 • koszty ekspertyz i usług zewnętrznych,
 • koszty wyposażenia,
 • koszty przygotowawcze.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi rodzajami kosztów dla każdej kategorii, które opisane zostały w Wytycznych dla Wnioskodawców FMP oraz w
Podręczniku dla wnioskodawców i Beneficjentów Programu Interreg V A

Dokumentem pomocniczym przy rozliczaniu projektu są Wytyczne dla Beneficjentów FMP dot. realizacji i rozliczania z dnia 13.06.2018.


Jak długo może trwać projekt?

Projekt może trwać do 24 miesięcy. Istnieje możliwość rozpoczęcia przedsięwzięcia na własne ryzyko jeden dzień po złożeniu wniosku w Biurze FMP (dotyczy tylko działań organizacyjnych, bez głównego wydarzenia).  Przy podawaniu terminów realizacji przedsięwzięcia należy doliczyć czas przygotowania i czas konieczny po projekcie na jego zakończenie.

Za rozpoczęcie działań w projekcie uznaje się podjęcie przygotowań (prac organizacyjnych, zawarcie umów z wykonawcami). Wspierane mogą być projekty, których realizacja (główne wydarzenie) odbędzie się po zatwierdzeniu przez Euroregionalny Komitet Sterujący


Procedura wyboru i  oceny wniosku

Po przyjęciu wniosku jest on rejestrowany w Biurze FMP i sprawdzany pod względem formalnym oraz merytorycznym. W przypadku, w którym stwierdzono jakiekolwiek braki lub uchybienia we wniosku, poprosimy Państwa o ich uzupełnienie w wyznaczonym terminie.

Po dokonaniu uzupełnień i zapisaniu rekomendacji wnioski kierowane są do zatwierdzenia.
W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, zostaje odrzucony przez Biuro FMP.

Po ocenie merytorycznej Biuro FMP sporządza listę rankingową projektów, która jest przekazywana na posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który podejmuje decyzję o dofinansowaniu wniosku.

W skład Euroregionalnego Komitetu Sterującego wchodzą przedstawiciele biura polskiego i niemieckiego oraz gmin, miast, powiatów i związków polskich i niemieckich, a także przedstawiciele z głosem doradczym. EKS obraduje w miarę potrzeb, co do zasady nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
Decyzje są podejmowane z zachowaniem zasady jednomyślności. W uzasadnionych przypadkach projekty mogą być zatwierdzane procedurą obiegową.


Dodatkowe informacje

Wszelkich informacji dot. Funduszu Małych Projektów w ramach Interreg V A udzielają pracownicy Biura FMP, adres: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, al. Wojska Polskiego 184C/15, 71-256 Szczecin.

Zespół ds. Naboru i Promocji FMP

Aleksandra Warska
tel. +48 91 486 29 10
ola.warska@pomerania.org.pl
nabor@pomerania.org.pl

Małgorzata Jeż
tel. +48 91 486 29 10
Malgorzata.Jez@pomerania.org.pl

Print Friendly, PDF & Email