Wytyczne dla wnioskodawców FMP

Przed złożeniem wniosku, prosimy zapoznać się z wytycznymi jakie obowiązują przy realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Małych Projektów Interreg V A.

NOWE Wytyczne z dnia 06.07.2018
UWAGA! dokumenty mają zastosowanie dla wniosków złożonych do biura FMP
od dnia 14.06.2018 roku.

Wytyczne dla wnioskodawców_FMP_06.07.2018

Załącznik 1 Proces naboru, oceny i wyboru projektów FMP Interreg VA oraz procedura skargowa w Euroregionie Pomerania http://pomerania.home.pl/wordpress/pl/kryteria-wyboru-projektu/

Załącznik 2 Zasady udzielania zamówień w projekcie – dla polskich partnerów projektu zostały opisane w Wytycznych dla polskich Beneficjentów Funduszu Małych Projektów Interreg V A dot. realizacji i rozliczania projektów.

Wytyczne dla Beneficjentów FMP dot. realizacji i rozliczania

 

Wytyczne z dnia 21.11.2017
UWAGA! dokumenty mają zastosowanie dla wniosków złożonych do biura FMP przed datą 14.06.2018 roku.

Wytyczne_dla_wnioskodawcow_21.11.2017

 

Osoby do kontaktu przy składaniu wniosków

Zespół ds. Naboru i Promocji FMP, pok. 152

Aleksandra Warska
ola.warska@pomerania.org.pl
Tel. 91 486 29 10

Anna Porowska
anna.porowska@pomerania.org.pl
Tel. 91 486 29 10